ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ာ

ကၽြမ္းက်င္သူေစာင့္ေရွာက္မႈ, အေသးစိတ္အာ႐ုံစိုက္, အျမန္ turnaround, အဆင္ေျပျခင္းႏွင့္အခ်ိန္မီဝန္ေဆာင္မႈ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသို႔အဆင့္အေပါင္းတို႔ႏွင့္သင္တို႔၏ျပႆနာမ်ားကိုတစ္ဦးတည္း-stop ေျဖရွင္းခ်က္ေမြ႕ေလ်ာ္။ ကုမၸဏီ /ကုန္ပစၥည္းမ်ား /ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား/မီဒီယာ/အရင္းအျမစ္မ်ား /ေထာက္ပံ့/ ဘယ္မွာဝယ္ရမလဲ/ ဂူေသ့

FAQ(Mobile)

We are eager to answer all your questions about our products and make your interaction with Intex convenient and memorable.

 • a) Check the battery charged condition.
  b) Battery may be defective.
  c) Clean the battery connector and use.
  d) Visit your nearest Intex Service Center.

  ---
 • a) Check your battery is worn-out.
  b) Get it checked &/or replaced from Intex Service Center.
  ---
 • a) Clean charging jack and try or change charger & check.
  b) You could also get the charger checked by using it with another handset of the same brand and model.
  ---
 • a) Check the MMC for virus.
  b) Format MMC storage device.
  c) Select “Setting”, then set “Factory Re-set” (use password 1234).
  d) Get it Software upgrade from Intex Service Center.
  ---
 • a) Adjust volume by pressing volume Up-Down key while receiving a call.
  b) Clean hands free jack.
  ---
 • a) Check hands-free connector.
  b) Check hands-free with another handset of the same model.
  c) Otherwise get it changed by Intex Service Center.
  ---
 • a) Check SIM card is registered with the service provider.
  b) Sufficient balance might not be available.
  c) May be receiving key not working.
  d) Visit your nearest Intex Customer Care or Service Center.
  ---
 • a) Network signal may be too weak at your current location.
  b) Check battery charging level show low.
  c) Call your service provider, if the problem persists.
  d) Get the handset checked by Intex Service Center.
  ---
 • a) You have activated the call barring feature or black listed.
  b) Select “General call settings” > SIM 1/SIM 2 > Call barring & select “Cancel All”.
  c) Select “General call settings” > SIM 1/SIM 2 > Advance > Call Firewall > Call Firewall settings > Black list & select “Deactivate”.
  ---
 • If you enable Blacklist feature on a particular number, you will not receive calls from that particular number. ---
 • a) Re-check with other SIM card for malfunction or damage.
  b) Take the SIM card to your service provider for testing.
  c) Visit your nearest Intex Service Center for further.
  ---
 • a) The SIM card might not inserted properly, please insert it properly.
  b) Clean SIM card by dry & clean cloth & try.
  c) You could also check by using another SIM card before visit Intex Service Center.
  ---
 • a) You might have entered an incorrect PIN code three consecutive times.
  b) Contact your service provider for PUK code of the SIM card, use PUK code to unlock the SIM.
  ---
 • a) Check the GPRS setting with the service provider.
  b) Please call Intex Toll Free Number 1800-103-8822 or visit your nearest Service Center.
  ---
 • a) Check the available space in the storage location.
  b) Enable to visibility ON under the blue-tooth setting.
  ---
 • Check the format of the Video. It should be compatible with the phone's desired settings. ---
 • a) Please check your profile, may activate silent mode.
  b) Deactivate silent mode and select general mode.
  ---
 • a) Check Memory of the phone.
  b) Default settings upload under camera setting.
  c) Visit your nearest Intex Service Center.
  ---
 • a) Clean the touch panel with dry, soft & clean cloth.
  b) Select settings & select screen calibration for start calibration.
  ---
 • Please check phone book capacity. It may be full. Delete unnecessary data from phone book. ---

FAQ(CDIT)

There should be no hurdles in your experience with Intex. Let us know anytime that we can be of help to you.

 • Q - What should be checked if there is no output coming from the UPS in both "UPS" and "Power On" Mode?
  A - AC mains socket & on / off switch should be checked. If the switch is "On" then AC mains fuse (Located at the rear of the UPS) should be checked.

  Q - My UPS turns on but in "back-up" mode, what could be the problem?
  A - Check AC Line-in and AC fuse. Check the input voltage - it should not be below 145V or higher than 275V.

  Q - Why is the UPS beeping continuously when in "back-up" mode?
  A - The battery may not be fully charged. Recharge the UPS battery for at least for 8 hours.

  Q - Why there is burning smell coming out from the UPS?
  A - The UPS may be over loaded. Load may be exceeding the specified limit. (i.e. 360W for a 600VA UPS). Reduce the extra load. -If after reducing the extra load burning smell is still coming then check the circuit inside.

  Q - My UPS is giving very low backup time. What could be the cause?
  A - Decrease Load. Recharge the UPS for a minimum of 8 hours.

  Q - Why does my computer system restart every time the A/C power goes off and comes on again?
  A - Please check ground /earth connection of the power supply. The voltage between the ground / earth and Neutral should be below 5 Volt AC.

  ---
 • Q - Why is my Computer not detecting the ethernet LAN card?
  A -
           Clean the pin connectors of the LAN card and reinsert.
           Check the PCI slot.
           Change the PCI slot / try in another PCI slot.
           Check the patch cable crimping. It must be as per recommendation of network provider
           Check the cable line. It may be disconnected.
           Check for network neighborhood configuration.
           Check for local IP address and assign it correctly if using TCP protocol.
           Check power supply of Hub / Switch and its ports (if used)
           Check the patch cable type (straight and cross) if more than two Hubs & Switched used.


  Q -Why I am not able to install, the ethernet LAN card, even though the computer has detected it?
  A -
          Check the card for proper insertion in the PCI slot.
          Choose correct driver & Path.
          Uninstall any old drivers before installing the correct drivers.

  ---
 • Q - Why is the computer not able to detect and install the sound card?
  A -
        Check PCI slot. Insert card properly in PCI slot.
        Choose the correct driver & its path as recommended.
        Check your PC for old drivers. Uninstall the same to avoid conflict to hardware.


  Q -I am able to install the Sound Card. But why is the sound low?
  A -
        Check the card for proper insertion in the PCI slot.
        Check the out put cable.
        Check the Volume control property in system. (Some time it is in mute or low sound).


  Q - Sound card is installed but why is there is no "sound icon" in the task bar?
  A - Open audio properties and tick in check box and apply. "Sound icon" will appear in task bar.

  Q -What could be the reason for the microphone not working?
  A -
       Check the audio properties and enable the Micro phone if it is disabled
       Check if your head set is working properly


  Q - Why I am not able to record the sound from other source to my PC?
  A -
        Check the input line cable.
        Check if the out put is proper from the source side.
        In the volume control properties check whether the Line-in option is enabled.
        Check if the Line in is muted.


  Q -Why output is coming only from one side (left or right channel)?
  A -
       Check if the volume balance control is in middle position.
       Check the audio software (win amp) volume control is in middle position.
       Check the output cable and speakers.

  ---
 • Q - On clicking the "T.V. capture" H/W, why does fail error occur?
  A - Uninstall the driver and reinstall it properly.


  Q - Why I am not able to get video and audio? What do I need to do?
  A -
      Reset the "T.V capture" and select the correct country.
      Check the cable and connect it properly.
      Check the input TV cable line. It must be connected properly with cable connector.


  Q - What could be the reason for not getting picture when Auto scanning is mode?
  A - Check the cable line.

  Q - Why is the picture not clear after auto scanning?
  A -
       Check the "earth" connection of the system.
       Check the cable line it may be open, or near the A/C line.
       Check for the special software and uninstalled if require.
       Check the input cable pin connection. It must be connected properly.
       Check the VGA settings.


  Q - Why it happens, at the time of video capturing the sound does not get recorded?
  A -
        Check the audio in/out cable connection to the T.V Tuner card.
        In Win 98, go to sound card properties and enable "recording" and "line in" option. After enabling, select line in option, then go to           T.V Tuner card properties and enable audio capture, and select apply to start recording with video & audio.
        In win XP, 2000 go to T.V Tuner card properties and enable audio capture and select apply to start recording with video & audio.
        If your motherboard is 865,915or101 then additional sound card is required to be installed.

  ---
 • 2.0 Speaker: 320W, 350W, 440W, 455W

  Q - Why is set not powering "ON"? What could be the reason?
  A - Check the Mains Power plug point.

  Q -Why only one channel is working?
  A - Check if the audio input cable (stereo jack) is fixed firmly in the socket. It should be connected properly.

  Q - Why I am getting a jarring sound, at high volume?
  A - Reduce the input volume

  Q - Why is sound not coming from the speakers?
  A - Check if the audio input cable is connected properly. Also check volume control position.


  Sub-Woofer System (2.1, 4.1): 880W, 980W, 1400W, 2000W, 2100W, 2600W, 3000W, 2400W with FM.

  Q - Why there is no power and the set appears dead?.
  A - Check Power plug points & front panel switch. It must be on.

  Q - Why only one channel is working?
  A - Check if the audio in put cable is fixed firmly in the socket, source audio out put. It should be connected properly. Check balance control position in case of 3000W. It should be in the middle position.

  Q - Why there is jarring sound coming at high volume?
  A - Reduce the input volume

  Q - Why there is no sound coming from the set? What could be the reason?
  A - Check if the audio cable is connected properly. Also check volume control position.

  Q - FM is not working properly in model 2400W with FM, what could be the cause?
  A - Change the direction of the antenna and check.


  Sub-woofer System (5.1): 4000W SB, 4000W super, 4000W Elegant, 4000W Harmony, 4800W, 4900W, 5800W, 6800W, 8800W

  Q - Why there is no power? What could be the reason?
  A - Check Mains Power Plug points & front panel switch. It must be on.

  Q - Sound not coming, what could be the reason?
  A -
        Check the status of system.
        It should not be in standby mode.
        Check if the audio in put cable is fixed to the audio source.
        Check volume control.


  Q - Why does the remote control not working?
  A -
       Check the battery condition. It must be inserted in correct polarity as indicated.
        If polarity is OK or the remote not used for a long time then replace all the cells.


  Q - Why are only some channel not working
  A -
        For 2.1 version players or sound card, select Aux/Stereo through remote or panel as per system facility.
        For 5.1 Version Players or 6 channel sound card, select AC3 / 5.1 through remote or panel.
        Check if the audio out cable is connected to speaker socket in proper condition.
        Check the input source audio cables for the proper connectivity.


  Q - Why I am not able to get the 5.1 Surround effect?
  A - Please check
         DVD disc should be of 5.1 Channel sound recording.
         DVD Player must have 5.1 audio outputs.
         Setting of DVD player must be at 5.1 Channel

  ---
 • Q - Why there is no power output from the SMPS? What are the possible causes?
  A -
          Check the fuse, AC Input switch.
          Check for UPS for AC output.
          Check main power cable.
          Check the Power socket and Plug Point, It should be attached properly.
          Check the SMPS switch. It should be on.
          Check the power switch on the cabinet. It should be connected properly with Main Board.
          Remove the Processor and Add-on cards from the Main Boards and check if it comes on.


  Q - What could be the reason for the SMPS fan rotating?
  A -
        Check the RAM. It should be fitted properly.
        Remove the Add-on cards then check the system.
        Check the monitor and its VGA cable.


  Q - What could be the reason for my system restarting after some time?
  A -
        Check the UPS output in case of variation.
        Check whether SMPS fan is ok and working.
        Check the OS for virus infection.
        Check the Main Boards for bulging capacitors.
        Check the CPU cooler fan. It should be working properly.
        Check the 20 pin connector, fitted tightly with mother board.
        Check your system Earth /Ground.
        Check your UPS out put voltage & Earth.

  ---
 • Q - What is the reason for the keys on the keyboard getting stuck?
  A - Remove the key buttons and clean them by using a clean piece of cloth.

  Q - Why are the Multimedia functions not working?
  A - Check the driver. Reinstall it properly.

  Q - The keyboard is dead / not working, what could be the reason?
  A - Check the cable & connector for physical damage.

  Q - The USB Keyboard does not work, what could be the reaso
  A - Check in setup if the USB Keyboard is enabled.

  ---
 • Q - What could be the reason for "No Power" in the DVD?
  A -
       Check if the AC power cord is properly connected.
       Check ON/OFF switch.


  Q - Why I am not able to receive any picture when I play the DVD?
  A -
       Check if the Video cables are connected properly.
       Refer to your TV manual for correct "video-in" channel selection.


  Q - Why do I get distorted pictures?
  A -
  Check the disc for fingerprints / scratches and wipe the disc with soft clean cloth.
  Connect DVD player directly to the TV. Make sure the disc is compatible with the DVD player.
  Ensure that the DVD player's TV type (aspect ratio) is set to match that of the TV.


  Q - What could be the reason for "No Sound" or distorted sound?
  A -
  Adjust the volume
  Check that the speakers are connected properly.
  Check the setting of the DVD player's audio set up.
  Check if the audio format of the selected audio language matches your receiver capabilities.


  Q - Why I am not getting audio from the "Digital Output" connection?
  A -
  Check the digital connections.
  Check if the audio format of the selected audio language matches your receiver's capabilities.


  Q - Why does "No disc" appear on the display when I play a disc?
  A -
  Ensure the disc label is facing up.
  Check if the disc is defective by trying another disc.
  Use original CD/DVD/VCD.
  Play the DVD cleaning disc.


  Q - Why is the Remote Control unit not responding?
  A -
  Check the batteries.
  Direct the remote control towards the sensor at the front of the DVD player.
  Reduce the distance to the player and the remote.
  Check the battery polarity and replace is required.


  Q - Picture not coming on CRT/TFT monitor (connected with DVD Player with VGA option)
  A -
  Check the monitor if it is power ON.
  Check if the setting in General set up for Video is at PC-VGA.

  ---
 • Q- My computer won't turn on at all, what could be the reason?
  A -
        Check if the power cord and all cables are securely plugged into computer.
        The power cord is plugged into a grounded outlet.
        Check whether the power outlet is working properly by plugging another item into it.


  Q- When I push one of the special or multimedia buttons on the keyboard, nothing happens, what could be the reason?
  A - If your PC is in MS - DOS mode, the multimedia button on the keyboard will not work

       Check the button configuration. To reconfigure the button.
       Click start on the taskbar.
       Choose programs
       Choose Intex tools.
       Click keyboard manager.
       Ensure to enable the multimedia buttons, and "on - screen" display click box is selected.
       Click the button to configure.
       If all the above settings are found Ok, then reinstall the driver provided with the PC system.
       Insert the driver cd / floppy in the drive
       Double click on the setup.
       Unzip the driver by giving the path in to c: / keyboard.
       The unzipped file automatically convert into the folders of different driver for win98, win2000/XP.
       Choose the OS and setup again it will reload the driver of the keyboard to operate all the multimedia keys.
       To reconfigure the search or Internet button, choose type in a website address, and then enter the complete website's URL in the            address field.
       To reconfigure the help button (labeled on some keyboards) or a shortcut button

  Do the following settings.
      Select an application from the list.
      Choose select a file on your computer, and click browse to find an application.
      Choose or type in a web site address, and then enter the complete site URL in the address field.
      Click Ok.
      Repeat step the above two steps for each button you want to reconfigure.
      Click Ok when you are finished reconfiguring the keyboards.

  Q- Why does keyboard not work? Even through the computer and display seem to work fine.
  A- If the PC beeps repeatedly or if nothing happens when you press any keys, it's possible that the keyboard is connected improperly. Make sure the keyboard is connected to the keyboard port, not to the mouse port. If you need to reconnect these two cables, turn the computer off, reconnected the cables, and then turn the computer back on.

  System Hang
  It's possible that your system hangs. Then press Ctrl + Alt + Delete keys simultaneously then go to the shut down bar from tab key & press to restart the system which is called as soft booting the system. If that doesn't work, press and hold the computer "ON" button until the screen is black (approximately five seconds)

  Q- Why does my computer not make any sound?
  A-
      Check the speaker connection. Note that: - in some system include an adaptor cable for the speakers. The left and right speaker's             cables plug into the adaptor cable. The adaptor cable plugs into the speakers port on the back of the monitor.
      Check whether the speakers are turned on (select models only).
      Use the keyboard controls to increase the volume.
      Press the mute button on the keyboard to see if the mute feature is enabled.
      Click the volume icon on the taskbar. Increase the volume, and make sure the mute box is not checked.


  Q - What could be the reason for the display monitor not working, even through the computer appears ON?
  A -
       Check the connection of the power cord into the display Monitor.
       Ensure the monitor is turned on - it has its own power button.
       Ensure the display power cord is plugged into a grounded outlet. Check where the outlet works by plugging another item into it. (If          the light on the front of the display is lit, it is getting power)
       Check the video interface cable connection between the monitor and the computer.

  Q- What could be the reason for only the Mouse not working?
  A-
       Ensure the mouse is connected to the mouse port and not the keyboard port. Reconnect these to cables, turn the computer OFF              reconnect the cables, and then turn the computer ON again.
       Ensure you are in the Windows desktop, not in MS - DOS (the MS - DOS interface a plain screen with a prompt that look like this: C          :/>). If you are in MS- DOS, type Exit and press the enter key.
       If the pointer doesn't move on the screen when you move the mouse, clean the mouse ball.
       Remove the mouse ball by unscrewing the bottom of the mouse.
       Clean the mouse ball with a damp cloth (not paper)
       Use your finger to move the horizontal & vertical rollers in the mouse ball housing.
       Replace the mouse ball, and re-fix the the cover.
       Restart the computer by pressing and holding the computer ON button until the screen is black (approximately five seconds). Then          restart the computer.


  Q- Why is my system not able to boot from the floppy drive?
  A- Check CMOS setup for drive type and boot up sequence.

  Q- Why does the HDD controller fail start up?
  A-
       First restart the computer & press DEL button immediately till it shows the setup then go the standard CMOS setup by arrow key and      check the HDD status. If it does not appear there in the setup, Detect it by use the auto detect mode to detect the HDD.
       When it detects in the setup then save & exit.
       Reboot the system.
       Also make sure the power connectors are securely plugged into the Hard disk.
       Check the interface cable connection between the hard disk and the motherboard.


  Q- Why is the CMOS setup gets corrupted?
  A- Replace 3V battery or motherboard

  Q- Hard Disc drive is excessively loud, what could be the reason?
  A- Verify that the hard Disc drive is producing the noise and not a fan or CD/DVD drive:

       Runs Disk Defragmentation - listen to the hard drive. Is the noise louder when Disk Defragmentation is running? If the noise is louder,      the hard drive is probably causing the sound.
       To verify this, turn off the computer, open the case, and disconnect the hard drive from the power supply.
       Turn on the computer and listen for the noise. If the loud noise is gone, the hard drive needs to be examined.

  ---
 • Q- How many hours of recording can the 512 MB and the 1 GB "Intex MP3Player-Pen Drive-FM-Recorder" store? How good is the sound quality of such recordings? How effective is the microphone in it?
  A - The duration of recording depend upon the number of songs already stored in the player. For 512 MB, the usable memory is 496 MB. If the whole memory is utilized for recording then the duration would be approximately 2 hrs. The no. of songs which could be stored varies from 50-60 depending upon the duration of each song.

  For I GB, the usable memory is around 950MB. If the whole memory is utilized for recording then the duration would be approximately 4 hrs. The number of songs which could be stored varies from 100-120 depending upon the duration of each song. The sound quality is undoubtedly good. There is a good inbuilt microphone.

  Q - Could you please throw some light on the product's charging pattern? Is the battery chargeable via USB or does it require some kind of special batteries or charging mechanism? Can it get connected to computer by USB cable or directly to a USB port? Does it require a charger? And what is the continuous playtime?
  A - The Intex's MP3 player- 512 MB and 1 GB is not rechargeable. The user could use rechargeable batteries for 512MB and 1GB if desired. The continuous playtime depends on the battery backup which in turn depends upon the usage pattern (frequency) adopted by the user.

  ---

Warranty Policies

We are eager to answer all your questions about our products and make your interaction with Intex convenient and memorable.

 

Service Charges

Out of warranty products shall be repaired as per service charges listed below:

 
 
VERTICAL GROUP ITEM SERVICE CHARGES
(Rs) *
Consumer Durables LED /LCD TV  
       i) Less than 26'' 300
       ii) Between 26'' and 32'' 350
       iii) Above 32'' 500
CRT Monitor 250
CRT TV 250
DVD 100
Induction Cooker 100
Washing machine (semi auto) 250
Washing machine (fully auto) 350
Personal Computer LCD Monitor 300
Personal Computer 500
Lap Top / Net Book 500
Power Electronics Home UPS 300
UPS 250
Peripherals Datacard 150
I TAB 350
I BUDDY 350
Fax Modem 50
Head Phone 25
Keyboard 50
Mouse 25
SMPS 75
Sound and USB Cards 50
Speaker 50
Subwoofer 2.1 100
Subwoofer 5.1 and Home Theater System 2.0 250
TV Tuner Card 100
Web cam 100
CCTV 100
DJ Speakers 300
DVR 100
Router 100
Telecom Mobile Phones 150
Datacard 150
I TAB 350
I BUDDY 350
Mobile Green Battery 0
Earphone 0
Charger 25
Power bank charger 75

Branches