-အရည္အေသ ြးျမင့္ HD

Aqua Life III Smartphone

Tranquilize your eyes

-မ်က္ႏွာျပင္(5)လက္မအရ ယ္အစာြးရွ ၿပ ြး Higher capacity touchscreen က ိုတပ္ဆင္ေပြးထာြးၿပ ြး ရိုပ္ထ က္အရည္အေသ ြးပို င္ြးကေတာ့ 1280*720 Pixels ရွ တ ့အတ က္ အရည္အေသ ြးျမင့္ HD Videoေတ က ို ၾကည့္ရႈခ စာြးႏို င္ပါသည္။

Leading Edge Technology

- 1.2 GHZ Quadcore Processor ျဖစ္ၿပ ြး Andriod Version 5.1 Lollipot ပါ၀င္ၿပ ြးေနာက္ဆို ြးေပၚ အဆင့္ျမင့္နည္ြးပညာျဖင့္ေထာက္ပ ့ေပြးထာြးပါသည္။သင့္ကို ပို ၿပ ြးတည္ၾကည္ခန္႔ညာြးလွပေစမွာျဖစ္ ပါသည္။

Keep alive your illustrious moments

Click တစ္ခ်က္ႏွ ပ္ရို ျဖင့္ ပို ရ ပ္မ်ာြးက ိုဖမ္ြးယ ႏို င္ၿပ ြးေက်ာဘက္ Camera 5MP ပါ၀င္တ ့အျပင္ Auto Focusကို လည္ြးလိုပ္ေဆာင္ေပြးမွာျဖစ္ပါသည္။ သင့္ရ ႔တန္ဖ ိုြးရွ တ ့ အခ် န္ေတ အာြးလို ြးကို မွတ္တမ္ြးတင္ေပြးထာြးႏို င္ပါသည္။

Ease out and relax

သင့္ရ ႔ကို ယ္ပို င္ေဖ်ာ္ေျဖမႈအေနျဖင့္ သ ခ်င္ြးမ်ာြးကို တစ္ေနကိုန္နာြးဆင္ႏို င္ပါသည္။ Play Back နည္ြးပညာကို အသို ြးျပဳထာြးတ ့အတ က္ ၾကည့္လက္စ Video ေတ နာြးေထာင္လက္စသ ခ်င္ြးေတ က ို Auto မွတ္သာြးေပြးထာြးၿပ ြး ေရာက္လက္စေနရာကေန ျပန္လည္စတင္ႏို င္ပါသည္။

Don’t let anything stop you

ဖိုန္ြးအတ င္ြးမွတ္ဥာဏ္ပမာဏမွာ RAM 1 GB ႏွင့္ ROM 8 GBရွ တ ့အျပင္ 32 GBအထ ျမင့္တင္ အသို ြးျပဳႏို င္ပါသည္။ သင့္အခ်က္အလက္ေတ ကို တစ္ခိုမက်န္မွတ္သာြးေပြးထာြးႏို င္ပါသည္။ 2000 mAh Battery ကို အသို ြးျပဳထာြးတ ့အတ က္ အခ် န္ၾကာျမင့္စ ာဖိုန္ြးေျပာျခင္ြး၊ ဂ မ္ြးေဆာ့ျခင္ြး၊ အင္တာနက္ အသို ြးျပဳ ျခင္ြးတို ႔ကို သင့္စ တ္တို င္ြးက်ေဆာင္ရ က္ႏို င္ပါသည္။

Leave your Feedback

Rate the Intex Aqua Life III: